Priser og vilkår

Timepris

Timeprisene varierer fra den offentlige salærsatsen for arbeid etter stykkprisforskriften (betalt av det offentlige) og opp til kr 2 400 + mva. I enkelte saker kan prisen bli satt både høyere og lavere enn dette dersom sakens kompleksitet og omfang tilsier det. 

Fastpris

Normalt avtales ikke fastpris. Innenfor noen standardiserte områder kan enkelte av advokatene likevel tilby dette.

Fri rettshjelp

Ved behov for fri rettshjelp bistår advokaten med kontakt med fylkesmannen og domstol og dersom det innvilges vil oppdraget utøves mot betaling av forskriftsbestemt egenandel. 

Det er ikke alle sakstyper som omfattes av rett til fri rettshjelp. Der hvor sakstypen dekkes må søker ha en brutto inntekt lavere enn kr 246.000 for enkeltpersoner og kr 369.000 for ektefeller/samboere. Nettoformue må ikke overstige kr 100.000, bolig unntatt. 

Rettshjelpdekning

Ofte kan man ha rett til rettshjelpdekning etter villaforsikringen, innboforsikring eller annen forsikring for løsøre eller fast eiendom i saker som har tilknytning til din bolig. I tillegg har mange rett til rettshjelpdekning gjennom sin arbeidstakerorganisasjon.

Advokaten vil bistå deg med å finne ut om det forsikringsdekning i din sak.

For de typer oppdrag hvor det ikke er mulig å operere med en fast sats, timepris, vil salæret bero på en skjønnsmessig vurdering. Ved den skjønnsmessige vurdering  vil følgende vurderingsmomenter være av betydning: sakstype, sakens økonomiske omfang, tvistegjenstandens verdi, tidsforbruk, vanskelighetsgrad og sakens resultat.

Aksept av oppdrag


Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før det er utstedt oppdragsbekreftelse. I saker hvor advokat oppnevnes av retten anses oppdraget akseptert når oppnevning fra retten foreligger. I sivile saker må eventuelt salærforskudd være innbetalt.

Vi påtar oss ikke ansvar for oppfølging av saker før oppdraget er akseptert.

Les vår personvernerklæring her


Siden er under konstruksjon.

Vi oppretter for øyeblikket innhold for denne delen. Vi trenger litt mer tid for å kunne opprettholde våre høye standarder når det gjelder service.

Kom innom igjen senere. Takk for at du viste interesse!

Tjenestene våre

Vil du ha en oversikt over det vi driver med? Se her!

 

Kontakt oss

Klikk her for å gå til kontaktskjemaet